اتوترانس

اتوترانس

ترانسی است که بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه آن علاوه بر ارتباط الکتریکی ارتباط مغناطیسی هم دارندبه عبارت دیگر میتوان گفت که در ترانس فقط از یک سیم پیچ استفاده میگردد این نوع ترانس نیز به صورت افزاینده و کاهنده وجود دارد.

مزایای استفاده از ترانس:

1_به دلیل وجود یک سیم پیچ مقدار مسی مصرف کننده و اندازه هسته کوچک تر میباشد به همان نسبت هزینه ساخت آن کمتراست.

2_کاهش وزن آهن ومقدار مس باعث کاهش تلفات آهنی و مسی میگردد و بازده و یا راندمان آن افزایش میابد.

3_قدرت در اتوترانس بیشتر از ترانس معمولی است که به دلیل ارتباط الکتریکی بین اولیه و ثانویه میباشد.

4_امکان انتخاب ولتاژ های متناوب با توجه به نیاز مصرف کننده.

 

معایب اتوترانس:

به دلیل ارتباط الکتریکی بین اولیه و ثانویه در صورت بروز خطای حادثه آن ایراد به قسمت دیگر منتقل میگردد.