کنتاکتور

کنتاکتور

کلید الکترومغناطیسی میباشد که با فرمان کم مدارهای قدرت را با جریان بالا راه اندازی میکند.

مزایا کنتاکتور:

1_کنترل و فرمان از راه دور ماشین

2_از خطرات ناشی از راه افتادن ماشین ها که در اثر قطع جریان از کارافتادن جلوگیری میکند.

3_از چند نقطه میتوان موتور را کنترل کرد.

4_عمرمیکانیکی تیغه های آن بیشتر از کلید های دستی است.

5_امکان اینجاد مدار فرمان اتوماتیک.

6_حفاظت از دستگاه و ماشین الکتریکی به وسیله کنتاکتور و متمئن و ایمن تر است.

 

ساختمان کنتاکتور:

از یک آهنربای الکتریکی که یک قسمت متحرک و یک قسمت ثابت دارد تشکیل شده و هنگامی که به این سیم پیچ آهن ربا ولتاژ داده میشود میدان مغناطیسی ایجاد میکند. این میدان مغناطیسی هسته متحرک را به سمت هسته ثابت جذب میکند.

 

مقادیرنامی‌کنتاکتور(جریان‌نامی):

به دلیل ناصاف بودن سطح کنتاکتور سطح تماس دوکنتاکت‌کم است.این یک مقاومت ایجاد میکند‌که باعث گرم شدن محل برخورد میشود این اتصال با توجه به زمان و جریان عبوری گرمایی متفاوت تولید میکند که برای هرکنتاکت متفاوت است.

 

جریان دائمی(Ith2):

جریانی که در شرایط کار نرمال و دور از زمان نامحدود بدون قطع شدن از کنتاکتور عبور کرده به آن صدمه نمیزند و حرارت ایجاد شده آن نیز مجاز است.

جریان هفتگی(Ith2):

جریانی که درشرایط کار نرمال به مدت یک هفته از کنتاکت های کنتاکتور عبور میکند و به آن صدمه نزده نیاز به تامیر یا سرویس ندارد.

جریان8ساعته(Ith):

جریانی که با اتصال یک بار در هر8ساعت در شرایط کار نرمال بدون صدمه به کنتاکتور میتواند از آن عبور کند.

جریان‌کارنامی(Ie):

این جریان باید برابر با جریان دائمی باشد و اگر به صورت هفتگی استفاده شود برابر است با جریان هفتگی.

جریان اتصال کوتاه ضربه‌ای(Ise):

در مدارهای فرمان باید در وسایل حفاظتی استفاده شود.با این حال درحالت بروز اتصال کوتاه جریان شدیدی از کنتاکت ها عبور میکندکه‌کنتاکت ها باید تحمل عبور جریان را داشته باشند.

ولتاژ کارنامی(ve):

ولتاژ عبوری از کنتاکت های کنتاکتور در شرایط کار نامی و جریان نامی میباشد.از روی آن میتوان محل استفاده از کنتاکتور را به دست آورد.

ولتاژعایقی(Vi):

این‌ولتاژاستحکام عایق بین کنتاکت هارا مشخص میکند و بیانگر این است که ولتاژ عبوری از این مقدار بیشتر شود قدرت عایقی بین کنتاکت ها از بین رفته و باعث اتصال کوتاه بین فاز ها میشود.

ولتاژتغذیه نامی(Vc):

مقدار ولتاژی که باید به بوبین کنتاکتور داده شود تا بوبین عمل جذب را انجام و این ولتاژ هیج ربطی به ولتاژکارنامی کنتاکتور ندارو و مقدار آن روی پلاک کوچک بوبین مشخص است.

قدرت قطع:

در موقع گذاشتن یا برداشتن بار روی کنتاکتور درنقطه صفر که کنتاکت ها هنوز به هم متصل نیستند جرقه ای بین دوکنتاکت زده میشود که باعث ذوب شدن پلاتین آنها میشود.

نکته1:

هرچه قدر قدرت قطع در کنتاکت بیشتر باشد امکان ذوب کنتاکت ها کمتراست.

نکته2:

ولتاژهای نامی کنتاکتور:منظور از ولتاژهای نامی ولتاژ عبوری از کنتاکت ها و ولتاژ عایقی بدنه کنتاکتور میباشد.