ثبت نام / پرداخت وجه

از طریق فرم زیر می توانید در دوره های مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون ثبت نام یا مبلغ دلخواه خود را به حساب مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون واریز نمایید اما قبل از واریز هرگونه وجه یا ثبت نام حتما نکات زیر را به یاد داشته باشید :

  1. جهت واردسازی مبلغ دلخواه را به تومان وارد نمایید.
  2. برای تکمیل فرم واریزی از مشخصات اصلی کارآموز استفاده نمایید.
  3. هزینه واریزی برای هر دوره به دو شیوه پیش پرداخت و تسویه کامل دوره می باشد.
  4. بعد از واریز وجه از طرف آموزشگاه با شما جهت هماهنگی های بیشتر تماس خواهند گرفت.
  5. قبل از واریز می توانید با دفتر مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون هماهنگ نمایید.
  6. کد پیگیری واریزی خود را پس از اتمام واریز یادداشت نمایید.
  7. جهت ثبت نام دوره ها به شیوه پیش ثبت نام می بایست مبلغ مشخص شده را به جهت رزرو دوره پرداخت نمایید.
  8. مجتمع فنی حرفه ای دارالفنون ری دارای نماد الکترونیک می باشد.