ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

87 نفر از استان lorestan در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
مصطفیرشیدیبرق خودرو1402روشگان
مسلمصادقیانمکانیک1402خرمآباد
علیکشاورزیموتور سیکلت1402الیگودرز
منصوررومیانیارایشگری 21402رومشکان
عبدالرحمانشهبازیبرق خودرو1402نوراباد
سجاد شمسهمکانیک1402بروجرد
سیاوشحسینی رادتعویض روغنی1402پل دختر
فرزاداحمدی چکانیتعویض روغنی1401دورود
امیر حسیندکاموندموتور سیکلت1401خرم اباد
یاسرشعبانیجلوبندی1401خرم اباد
حمید رضاگجریانمکانیک1401خرم اباد
امیر حسیننمدیمکانیک1401بروجرد
امینازاد بختبرق خودرو1401کوهدشت
محمدمنادیتعویض روغنی1401بروجرد
رضا پویان فرتعویض روغنی1402خرم اباد
سید سجادفیاضی شبانژکتور1401خرم اباد
اسداللهنظر زادهمکانیک1401خرم اباد
رحیمحاتم وندبرق خودرو1401خرم اباد
رحیمحاتم وندانژکتور1401خرم اباد
فرض الهزمانیتعویض روغنی1402دلفان
ابوالفضلگرجیمکانیک1401ازنا
رسولامیریمکانیک1401لرستان
هادیشعبانمکانیک1401بروجرد
مهدیبهمنیتعویض روغنی1400درود
سهرابسالاروندجلوبندی1400ازنا
مرتضیسپه وندcng1399خرم اباد
عباسقبادیجلو بندی1399بروجرد
فرهاداسدیبرق خودرو1399الیگودرز
محمدمیرزاییمکانیک1400خرم اباد
مهدیمیرزاییمکانیک1400خرم اباد
حسنکرمیبرق خودرو1400لرستان
رضا یوسف پورتعویض روغن1400خرم اباد
مسعودگودرزیبرق خودرو1400درود
محسنحیدروندمکانیک1400پلدختر
محمدسفید پریمکانیک1401درود
محمدشجاعیمکانیک1399بروجرد
رضا باجلانمکانیک1399بروجرد
محمد حسنانصاریبرق خودرو1399الیگودرز
رضا یوسف پوربرق ساختمان1399خرم اباد
محمدخورشید وندبرق صنعتی1400درود
ابراهیمویسکرمیبرق صنعتی1400خرم اباد
ناصرمانیارایشگری 21398بروجرد
محمد رضامحمدیارایشگری 21398درود
بهزاددرویشیمکانیک1400کوهدشت
امیر حسینخادممکانیک1400درود
علیعزیزیمکانیک1400خرم اباد
افشینشا کرمیجلوبندی1400خرم اباد
رضا پارسامکانیک1399بروجرد
امینپور امراییبرق خودرو1399کوهدشت
محسناسکینیبرق خودرو1399خرم اباد
بابکرحیمیتون اپ1399بروجرد
عباسمیرزاییمکانیک1399درود
حسامبهلولیتعویض روغن1399درود
فرهادپور جمشیدیبرق خودرو1399پل دختر
محمدفاضلیمکانیک1399پل دختر
هادیفاضلیمکانیک1399پل دختر
محمدکریمیبرق خودرو1398بروجرد
سجادمحمدیبرق خودرو1398گوهدشت
مهدیحیدریمکانیک1399خرم اباد
بابکرحیمیمکانیک1399بروجرد
حبیبولی پوریانژکتور1399خرم اباد
محمدتوکلیتعویض روغن1400بروجرد
جابرپیریاییجلوبندی1400بروجرد
امیر رضاخداییمکانیک1400خرم اباد
محمد رضامعصومیبرق خودرو1399بروجرد
حسینگودرزیبرق خودرو1399بروجرد
احمدگودرزیبرق خودرو1399بروجرد
فرهادنظریبرق خودرو1399بروجرد
محمدمولاییمکانیک1399خرم اباد
محمدبهاروندبرق خودرو1399درود
محمدکریمیارایشگری 1 و21398بروجرد
وحیدذوالفقاریبرق خودرو1399بروجرد
محمدحافظیبرق خودرو1399خرم اباد
هادیتوانا نیابرق خودرو1399خرم اباد
مجتبیحیدریبرق خودرو1399خرم اباد
رضا الصاریتعویض روغن1399پلدختر
علیرضاحسنوندمکانیک1399الشتر
سیاوشمهی وندتعویض روغن1399بروجرد
رضا ذوالفقاریارایشگری 1 و21397الیگودرز
احسان چاپلقیارایشگری 1 و21397الیگودرز
بهذادیار احمدیموتور سیکلت1402درود
نبیحیدر پناهکلید سازی1402خرم اباد
امیدحسین زادهتعویض روغنی1402بروجرد
امیدکرمیانیبرق خودرو1402نورآباد
امیر حسینیوسفیجلوبندی1402خرم آباد
علیعزیزیجلوبندی1402خرم آباد
صمدمحمدیبرق خودرو1402رومشگان