ثبت نام / پرداخت وجه

از طریق فرم زیر می توانید در دوره های مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون ثبت نام یا مبلغ دلخواه خود را به حساب مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون واریز نمایید اما قبل از واریز هرگونه وجه یا ثبت نام حتما نکات زیر را به یاد داشته باشید :

icon-angle icon-bars icon-times