ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

50 نفر از استان qom در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
میثم جلالیبرق خودرو1402قم
حسینمحمد یاریبرق خودرو1402قم
مهرانرضائیمکانیک1402قم
مهدیحقیر زمانمکانیک1402قم
محمدپارساPLC1402قم
امیرعمو رضاییبرق ساختمان1401قم
سجاد توحیدی منصوربرق ساختمان1401قم
علیقالبی حاجیوندمکانیک1402قم
علیرضانیک سخنبرق خودرو1402قم
حسن استادیبرق خودرو1402قم
حسنسوهانیمکانیک1402قم
محمدداشیتعویض روغنی1401قم
سید محمدسجادیمکانیک1402قم
سید اسداللهمرتضویمکانیک1401قم
مجتبیخادمبرق خودرو1402قم
مجتبیخادممکانیک1402قم
مهدیرحمانیمکانیک1401قم
حامدرضاییبرق خودرو1401قم
حامدرضاییمالتی پلکس1401قم
سعید علی دوستبرق صنعتی1401قم
سعید علی دوستPLC1401قم
سعید علی دوستبرق ساختمان1401قم
ناصررنجبردوربین1401قم
محسنجوادیانموتور سیکلت1400قم
میثمجلالیمکانیک1400قم
رضا مرادیمکانیک1400قم
عبدالامیرصبیحیتعویض روغن1400قم
محمد حسینرضاییمکانیک1401قم
حامد رضاییمکانیک1401قم
محمد سجادیوسفیدوربین1400قم
سید عباسمیر ابو طالببرق خودرو1400قم
مهدیشیخیموتور سیکلت1400قم
مهدیطهماسبیموتور سیکلت1400قم
سعیدباقریبرق خودرو1399قم
علیکلهرموتور سیکلت1399قم
محمد صادقحریفیبرق خودرو1399قم
مهدیابوطالبیبرق خودرو1398تفرش
سجادجوادیمکانیک1400قم
تقیکمالیمکانیک1400قم
مجیدطر خورانیتون اپ1400تفرش
محمد مهدیحیدریتعویض روغن1400قم
سید مهدیمیرزاده حسینیبرق خودرو1399قم
سید مسلمباقریبرق خودرو1402قم
علیرفیعی داناارایشگری 21402قم
روح اللهاخلاقیبرق خودرو1400قم
علیرضاباباییجلوبندی1402قم
مجیداقا بابایی نژادبرق صنعتی1402قم
نعمتخزاییبرق خودرو1402قم
اسماعیلمحمدیبرق خودرو1402قم
namefamilycourse1402قم