ثبت نام

گیربکس چیست و چگونه کار می کند؟

موتور خودرو

ماشینها وسایلی هستند که بدون تغییردرکار،انجام آن را آسان می کنند و یا می توان گفت این وسایل انسان راقادرمی سازد که به کمک نیروی کم اجسام سنگین راجابجاکند مانند:اهرمها- قرقره ها- جرثقیل ها-چرخ دنده هاو….

برای اثبات کردن روابط اصلی ماشینهای ساده ؛ازکارصحبت می شود.

تعریف کار:هرگاه نقطه اثرنیرویی تغییرمکان پیداکند می گوییم کارانجام شده و برای انجام کارنیازبه دوعامل نیرو(F)وتغییرمکان (S)می باشد.

 

W=F×S(کار)

تعریف نیرو:نیرو باعث حرکت ،تغییرحرکت ویاتغییرفرم دراجسام می شود.

قطعات ماشین آلات و اجسام ممکن است تحت تاثیر نیروهای مختلفی قرارگیرندکه مقدار،امتدادجهت آنهاباهم متفاوت باشند. از ترکیب این موارد نیروی معادلی بدست می آورید که به تنهایی بتواند همه این نیروها راداشته باشد و به آن نیرو،نیروی برایند می می گویند.

گشتاور: به نیرویی که قطعه ای راحول محوری بگرداند به آن قطعه تولیدگشتاور می شود. با در نظر گرفتن مقدارکار(W) که ازحاصل ضرب مقدارنیرو درتغییرمکان بدست می آید،واحدمشترک N.M گشتاور وکارمی توانند داشته باشند و مقدارآنهادریک قطعه گردنده مساوی نمی باشد بعنوان مثال دردستگاه لنگی که بانیروی ثابتی می گردد گشتاورثابت مانده ولی مقدارکاربه نسبت مسافتی که نیروطی میکندتغییرمی یابد.

گیربکس ها که درزبان فارسی معادل آن “جعبه دنده “می باشد ماشینهایی هستندکه بعدازموتوریا سرراه وسایل صنعتی قرارمی گیرندو می توان باکم وزیادکردن نسبت توسط مکانیزم داخل گیربکس ،گشتاورموردنیازدستگاه رابدست آورد. گیربکس ها به دودسته تقسیم می شوند ؛دسته اول گیربکس های کاهنده و دسته دوم گیربکس های افزاینده

 

دسته اول-گیربکسهای کاهنده:

بین محرک ومتحرک گیربکسها قرارمیگیرند ودر تیپ های مختلفی ساخته می شوند.

 • الف) گیربکس باچرخ دنده های ساده

این نوع چرخ دنده هادرابعادمختلف بابالاترین کیفیت درشرکت سهنددورتولیدمی شوند و ساده ترین سیستم درگیری دومحورموازی بااستفاده ازچرخ دنده های ساده امکانپذیر می باشدکه دنده کاملاً موازی درامتدادمحورشافت می باشدوبیشترین کاربردرادرگیربکس های خودرووگیربکس های ماشینهای ابزارمانند تراش وفرزوغیره رادارد.انتقال نیرودردنده های ساده بصورت سطح وخطی می باشد.

 

 • ب)گیربکس باچرخ دنده های هلیکال

انتقال نیرودراین دنده هاباحرکت یک نقطه درامتدادسطح دنده انجام می شود و ازدسته چرخ دنده های مارپیچ میباشند و کاربرد آن به منتظور کاستن صداودرگیری نرم چرخ دنده هادرسیستم های مختلف انتقال نیروبکار میروندومیتوانند دردورهاوتوانهای بالاتری نسبت به دنده های ساده استفاده شوند. این گیربکس هادرتیپ های سری GHP -سریRAP-سری S1…..4یاگیربکس های هلیکال دنده مورب بابهره گیری ازدستگاههای سنگ پروفیل دنده باکیفیت بسیاربالادرشرکت سهنددورتولیدمی شود.

 

 • ج)گیربکس باچرخ دنده های جناغی

بمنظورکاستن نیروی محوری اعمال روی شفت دنده هاوچرخ دنده های هلیکال وهمچنین افزایش میزان گشتاورانتقال یافته ،دنده های هلیکال بصورت متقابل به عنوان جناغی بکارمی روند.این نوع دنده هادرگیربکسه ای کاهنده پرقدرت مانندآسیاب های سیمان –ورودی خط فولادوامثال آن بیشترین کاربردرادارندگیربکسهای فوق درشرکت سهنددوربادقت وکیفیت بسیاربالاتولیدمی گردد.

 

 • د)گیربکس باچرخ دنده های حلزونی

زمانی که دومحور ورود و خروج دریک فضامحدود است درحالاتی که میزان کاهش سرعت بالابوده وهمچنین امتداد نباشد ازگیربکس های حلزونی VF ویامرکب VF/VF که ازچرخ دنده حلزون وپیچ حلزون استفاده می گرددوشرکت سهنددوربزرگترین تولیکننده این نوع گیربکس ها درکشورمی باشد.

 

 • ﻫ )گیربکس باچرخ دنده اسپیرال (مخروطی پیچ)

درگیربکسهایی که به منظورانتقال نیرودرمحورها ،متعامدوغیرمتعامدومتنافرنیازبه سیستم درگیری دنده هادردوسطح مورب بوده که توسط چرخ دندههای مخروطی مارپیچ (اسپیرال)وبادنده های هلیکال ترکیب شده تامین می گردداین نوع گیربکس هادرسری K1…4 وBHP وB1..4و گیربکس های مخروطی هلیکال توسط شرکت تولیدی سهنددورتولیدوبه بازارعرضه می گردد.

 • یاداوری می شودکه چرخ دنده های مخروطی اسیرال بادستگاه مخصوص وبالپینگ دنده درشرکت سهنددورتولیدمی گردد.

 

 • و)گیربکس باچرخ دنده های خورشیدی

امروزه درصنایع سبک وسنگین برای کاهش ویاافزایش دوردرصورت بالابودن نسبت تبدیل وتوان های بسیاربالادرفضاهای محدودوراندمان بالای گیربکس ،ازاین نوع چرخ دنده هااستفاده می شوند.چرخ دنده های خورشیدی باقابلیت استفاده دردورهای بالا وتوان های بالایکی ازپرکارترین چرخ دنده هادرصنایع نوین معرفی شده اند این نوع گیربکس هاهمراه بانوع چرخ دنده هانیزدرشرکت سهنددوربصورت تک استیج ویاچنداستیج طراحی وتولیدمیگردد.

 

 • ز)گیربکس فن برجهای خنک کن (کولینک تاور)

درصنایعی که می بایست ازفن های خنک کن آب مصرفی وکاهش حرارت چرخه تولید انرژی استفاده کردبه منظورتأمین دورلازم جهت خنک کنندگی کافی ازگیربکس های مخصوصی به نام گیربکس های فن برجهای خنک کن (کولینگ تاور)استفاده می شودوشرکت تولیدی سهنددوریکی ازطراحان وسازندگان اصلی گیربکس های کولینگ تاوردرکشورمی باشد.

 

 • دسته دوم –گیربکس های افزاینده:

درصنایع کشوربخصوص صنایع نیروگاهی وصنایع پالایشگاهی وصنایع پتروشیمی وغیره نیازبه گیربکس های پردوربالا می باشدکه آنهاگیربکس های افزاینده نامیده می شوندواین شرکت فعالیت های گسترده ای دراین زمینه داشته که تولیدات آن کاملا قابل رقابت بامشابه خارجی خودمی باشد.

 

تعمیرات

تعمیرات تخصصی انواع گیربکس هاوساخت قطعات یدکی:

شرکت تولیدی سهند دور باداشتن متخصصانی درزمینه طراحی وساخت وتعمیرات انواع گیربکس های سبک وسنگین باآگاهی ازبروزمشکل یاخسارت درواحدهای مختلف کارخانجات حتی دردورترین نقاط کشورودرمدت زمان بسیاراندک حاضرشده وسیستم درمعرض آسیب یا اسیب دیده رادرمحل ودرکوتاهترین زمان ممکن باانجام کارشناسی های لازم اقدام به دمونتاژ،عیب یابی،نوسازی وراه اندازی می نماید.

از جمله:

 • تعمیرات گیربکس شرکت الومینا
 • تعمیرات گیربکس صبافولادزاگرس
 • تعمیرات گیربکس های کولینگ تاوربرق آذربایجان
نویسنده: مدیریت

مقاله های مشابه
آموزش عیب یابی روشن نشدن کولر گازی

آموزش عیب یابی روشن نشدن کولر گازی

آموزش رفع برفک زدن کولر گازی

آموزش رفع برفک زدن کولر گازی

آموزش رفع صدای زیاد کولر گازی

آموزش رفع صدای زیاد کولر گازی

آموزش نصب چراغ خودرو

آموزش نصب چراغ خودرو

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *