لوگوی دارالفنون
بازگشت به صفحه اصلی
نام دورهطول دورهروزهای دورهظرفیتساعت و تاریخ شروعثبت نام
برق خودرویک ماهشنبه الی 5شنبه6 نفر9 الی 11 | 23 شهریورثبت نام
برق خودروسه ماهشنبه و دوشنبه6 نفر18 الی 19/30 | 9 شهریورثبت نام
تعمیر موتورسیکلتیک ماهشنبه الی 5شنبه3 نفر13 الی 11 | 26 مردادثبت نام
تعمیرکار خودروهای تجاریسه ماه1شنبه و 4شنبه6 نفر18 الی 19/30 | 19 تیرثبت نام
مکانیک خودرویک ماهشنبه الی 5شنبهظرفیت : 4 نفر16 الی 18 | 9 شهریورثبت نام
مکانیک خودرویک ماهشنبه الی 5شنبهتکمیل شده9 الی 11 | 3 مردادثبت نام
برنامه نویس : مهدی ترکمان