ثبت نام / پرداخت وجه

از طریق فرم زیر می توانید در دوره های مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون ثبت نام یا مبلغ دلخواه خود را به حساب مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون واریز نمایید اما قبل از واریز هرگونه وجه یا ثبت نام حتما نکات زیر را به یاد داشته باشید :

  • جهت واردسازی مبلغ دلخواه را به تومان وارد نمایید.
  • برای تکمیل فرم واریزی از مشخصات اصلی کارآموز استفاده نمایید.
  • هزینه واریزی برای هر دوره به دو شیوه پیش پرداخت و تسویه کامل دوره می باشد.
  • بعد از واریز وجه از طرف آموزشگاه با شما جهت هماهنگی های بیشتر تماس خواهند گرفت.
  • قبل از واریز می توانید با دفتر مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون هماهنگ نمایید.
  • کد پیگیری واریزی خود را پس از اتمام واریز یادداشت نمایید.
  • جهت ثبت نام دوره ها به شیوه پیش ثبت نام می بایست مبلغ مشخص شده را به جهت رزرو دوره پرداخت نمایید.