ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

60 نفر از استان azerbaijan-west در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
علیشوقیبرق ساختمان1402اردبیل نیر
ساسانکریمیجلوبندی1402بوکان
محمد تقیمکنتریمکانیک1402ارومیه
عبدالرحمانهیبتیموتور سیکلت1401ارومیه
سیاوشکریم نژادبرق خودرو1401خوی
محمد یاسینسلطانیانژکتور1401پیرلنشهر
عباس حسنلوبرق خودرو1401خوی
فرهادقهرمانیمکانیک1401پلدشت
محمدعبدالله نژادمکانیک1401ارممیه
عارفلطیفیمکانیک1402شاهین دژ
میر امیرفاطمیمکانیک1402میاندواب
یوسف اختعویض روغنی1401شاهین دژ
توحیدرنجبریبرق خودرو1401خوی
ابراهیم علی پورمکانیک1401بوکان
مهدیخالدیتعویض روغنی1401ارومیه
پرهام ملک پورمکانیک1401میان دواب
عارفلطیفیموتور سیکلت1401شاهین دژ
امینامیریبرق خودرو1401شاهین دژ
سید مهدیموسویبرق خودرو1400چالدران
سورانداریامموتور سیکلت1401اشنویه
سعید حمدیبرق صنعتی1401میاندواب
سعید حمدیPLC1401میاندواب
توحیدشکوهیمکانیک1402ارومیه
حامدنجفیجلو بندی1399خوی
حسینفرجامتعویض روغن1400پلدشت
فاروقمحمود سوردوربین1400بوکان
امیر حسینرضاییبرق خودرو1401ارومیه
ابراهیموطن دوستتعویض روغنی1399ماکو
سلیمانمحمد نژادمکانیک1399سردشت
زانکوقادریمکانیک1399سردشت
یعقوبرسولیانبرق ساختمان1399سردشت
بنیامینابوبکریبرق خودرو1399نقده
عبدالکریمحسن نژادمکانیک1399سردشت
حسینحسن زادهجلوبندی1399چالدران
محمدکعبه دوستتعویض روغن1399ارومیه
اسعدرحمانیبرق خودرو1399تکاب
جعفر صادقرنجبریارایشگری 21400بازرگان
رسولبوکاتیمکانیک1399ماکو
حسینخان محمدیانژکتور1400میاندواب
سلاماحمد زادهمکانیک1400سردشت
جوادقربانیمکانیک1400خوی
حسینخان محمدیبرق خودرو1400میاندواب
فرزادشوکتیمکانیک1399بوکان
محمدیوسفیمکانیک1399بوکان
مهدیغفاریبرق خودرو1399ارومیه
سبحانمحمدیجلوبندی1399مهاباد
سالارمعزیارایشگری 11398ککاب
زانیاراحمد پورموتور سیکلت1399سردشت
هاوکارمولودیموتور سیکلت1399سردشت
مهدیعباسیبرق خودرو1399شاهین دژ
محمد امینقادرزادهتعویض روغن1402بوکان
محمدزینی وندبرق خودرو1402پیرانشهر
محمداحمدیارایشگری 21402پیرانشهر
مبیناکرمیبرق خودرو1402ارومیه
ابراهیمرهبرانکلید سازی1402خوی
کامبیزذوالفقاریتعویض روغنی1401اشنویه
علی رضاحاجی زادهمکانیک1401ماکو
فردینمراد زادهبرق خودرو1402شاهین دژ
احسانعبادیانژکتور1402میان دواب
نیماگلیمکانیک1402مهاباد