ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

92 نفر از استان mazandaran در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
امیرمحمدبلند نظربرق خودرو1402امل
محمدنظری شهابیبرق خودرو1402ساری
پدرامفرامرزیموتور سیکلت1402چالوس
حسینجفره ایمکانیک1402بابلسر
ابوالفضلفرجیمکانیک1402ساری
صابرصالحی سمسکندهبرق ساختمان1402ساری
امین محمدسعیدیانمکانیک1402تنکابن
محمد صادقجانی خوارجلوبندی1402ساری
مجیدفاندرمکانیک1402چالوس
ارینحیدریمکانیک1402امل
امیر مهدیصادقیمکانیک1402چالوس
سیناکیاییمکانیک1402چالوس
سید علیامینیبرق ساختمان1401فریدونکنار
فوادلقاییمکانیک1401قایم شهر
علی رضاازنیرمکانیک1401ساری
شهرامزارعبرق خودرو1401بابلسر
اکبر اکبری نوذریبرق خودرو1401نکا
اکبر اکبری نوروزیمالتی پلکس1401نکا
ارمینحمیدیبرق خودرو1402ساری
محمد ابراهیمرمضانیبرق خودرو1402ساری
ارشباباییبرق خودرو1402ساری
اریناسپهبدیبرق خودرو1402ساری
حسن مشایخانژکتور1401نوشهر
محمدملک پوربرق خودرو1401بابل
علیمیلادیمکانیک1402بهشهر
سید علیرضامهدی پورانژکتور موتور1401بابلسر
کیانوشبایرج لاهوتیمکانیک1402سلمانشهر
سید محمد باقرصادقیانژکتور1401نکا
سهیلفلاحمکانیک1401ساری
سید عباسمیر اقاییبرق خودرو1401امل
حسنمشایخبرق خودرو1401نوشهر
جوادحبیب زادهتعویض روغنی1401قایم شهر
سید کاظمحسینیبرق خودرو1400نور
علی رضالاریجانیبرق خودرو1400نور
محمدوطن خواهبرق خودرو1400نور
ابوالفضلپاشاارایشگری 21401امل
ابوالفضلپاشاارایشگری 11401امل
مهرانطهماسبارایشگری 21402قایم شهر
ابراهیمتقویبرق خودرو1400ساری
علیپورشمسیانموتور سیکلت1400رامسر
ساماننصرتیبرق خودرو1400بابلسر
محمدبایستهبرق خودرو1401فریدونکنار
حسینمجدیمکانیک1401تنکابن
محمد حسینقیامیبرق خودرو1401رامسر
سید محمد باقرصادقیبرق خودرو1401نکا
محمد حسینقیامیانژکتور1401رامسر
مهدیشعبانیانمکانیک1401رامسر
پوریاصالحیمکانیک1399چالوس
پوریاصالحیبرق خودرو1399چالوس
پوریاصالحیتون اپ1399چالوس
ابراهیمطبریمکانیک1399چالوس
رضا غلام زادهمکانیک1399بابلسر
داریوشنودهیدوربین1400قایم شهر
علیرضااقازادهمکانیک1400بابل
علیمیلادیانژکتور1400بهشهر
امیر همایونزال نژادمکانیک1399مازندران
مهدیخزاییموتور سیکلت1399نوشهر
رضا جویباریموتور سیکلت1399جویبار
مبثمرجبیمکانیک1399ساری
وحیدگلیتون اپ1399بابل
رضا عزیزیمکانیک1399ساری
امیر حسینمیرداربرق خودرو1399مرزن اباد
حسینمحسنیارایشگری 21399امل
وحیدخمیرانمکانیک1399بابل
امیر حسینحق پرستمکانیک1400بابل
سید وحیدمرتضی زادهانژکتور1400امل
محمدمیرزاییمکانیک1400کلاردشت
رضا نعیماییبرق خودرو1400نوشهر
سهراباشرفیمکانیک1400امل
رامیننقویبرق خودرو1400کلاردشت
میلاد ابراهیمیبرق خودرو1400نوشهر
جوادرزاقیبرق خودرو1400قایم شهر
علیعلینژادبرق خودرو1400قایم شهر
ایمانشمسیمکانیک1400تنکابن
حسینسلیمیبرق خودرو1400محمود اباد
مبینالهوییمکانیک1400تنکابن
محمدمومنیبرق خودرو1400بابل
امیدعبداللهمکانیک1399بابلسر
سید احمدامامیبرق خودرو1399امل
یاسرلطیفیبرق خودرو1399قایمشهر
محمدفرجیبرق خودرو1399ساری
علیامیریبرق خودرو1399ساری
امیر حسینعلیزادهمکانیک1399قایمشهر
وحیدمرتضی زادهبرق خودرو1399امل
علیمیلادی گرجیبرق خودرو1399بهشهر
سید محمد رضافربهیمکانیک1399ساری
علیابراهیم نژادموتور سیکلت1402جویبار
سید کاظممیرزاییبرق خودرو1402بهشهر
محسنعلیزادهمکانیک1402بهشهر
محمد حسین حیدریانمکانیک1402چالوس
سید سجادحسینی مقدمبرق خودرو1402آمل
علیگلیمکانیک1402بابل