ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

64 نفر از استان kerman در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
محمد رضاشهبانی نژادبرق خودرو1402بافت
سعیدنوری زادهبرق خودرو1402کهنوج
امیر علیسالاریبرق خودرو1402منوجان
محمد رسولدستیتعویض روغنی1402ریگان
حامداذر پابرق خودرو1402کهنوج
مرتضیعزیزیموتور سیکلت1402کرمان
حمیدابراهیمیجلو بندی1402کرمان
محمد رضاامین زادهبرق خودرو1402کرمان
رضا بیرمی نیابرق خودرو1402کرمان
علیبیرمی نیابرق خودرو1402کرمان
سجادپسندهدوربین1401جیرفت
رضا افشار پوربرق صنعتی1401جیرفت
بهزادراستگوجلوبندی1401بم
مهدیرییسیمکانیک1401کرمان
اروینپور جعفریبرق خودرو1401رفسنجان
امیر حسینیوسفیبرق خودرو1401کرمان
محمد رضاسنجریبرق خودرو1401جیرفت
میرویسبهروزیمکانیک1401کرمان
میثمحیدریمکانیک1401کرمان
سعید امیریموتور سیکلت1402کرمان
ابوالفضلعباس زادهموتور سیکلت1402کرمان
ابوالفضلجدیدیبرق خودرو1402کرمان
سید رضاحسینیمکانیک1402جیرفت
ایمانیوسف پورمکانیک1402رفسنجان
مهدیاسلامیتعویض روغنی1401کرمان
سیدمحمدیوسفرفیعیمکانیک1401کرمان
مجتبینصیریانبرق خودرو1401کرمان
مهدیکنگروییمکانیک1401کرمان
حمیدناظوریجلوبندی1401کرمان
احسانبلوچیتعویض روغنی1401کرمان
حسینغلامپوربرق خودرو1400رفسنجان
امان اللهخورشیدیبرق خودرو1400بم
فرشادمحمودیبرق خودرو1400کرمان
محمدبشیر زادهجلوبندی1401بم
امین رضاشیخ اسدیمکانیک1399کرمان
حمیدعامریانژکتور1399کرمان
معیناحمد یوسفیبرق خودرو1400کرمان
میلادخالقیبرق خودرو1400کرمان
حسینجوانمردجلوبندی1400جیرفت
مهدیبهمنیبرق خودرو1400قلعه گنج
یاسررستمیبرق خودرو1399کرمان
پوریاعبدلیارایشگری 21400سیرجان
دانیالازادیخواهانژکتور1400سیرجان
محمد رضاانصاریمکانیک1400کرمان
ابوالفضلمیرزاییونتعویض روغن1400شهر بابک
سعیدجلالیمکانیک1400کرمان
امیر حسینجلالیبرق خودرو1400کرمان
سعیدحافظیموتور سیکلت1400جیرفت
امیر حسینشفیعیموتور سیکلت1400جیرفت
دانیالازادیخواهبرق خودرو1400سیرجان
بهناممکثاییبرق خودرو1400کرمان
مصطفیسنجریبرق خودرو1400کرمان
مهدیحسن ابادیموتور سیکلت1400کرمان
یاسرپالیزبانمکانیک1400جیرفت
امیرثمره صنغتیبرق خودرو1399کرمان
شایانثمره صنغتیبرق خودرو1399کرمان
علیرضاکمال پناهمکانیک1399قلعه گنج
امیر محمدکمالیمکانیک1399قلعه گنج
عباسصدیقیبرق خودرو1399جیرفت
مصطفیعسگریجلوبندی1399رفسنجان
سجاد موسی زادهموتور سیکلت1402بم
شهریارشمس الدین سعیدمکانیک1402کرمان
محمد علیعباس زادهبرق خودرو1402زرند
دانیالزمانیموتور سیکلت1402کرمان