ثبت نام

دانشجویان دارالفنون از کدام شهرها آمده اند

دارالفنون سال هاست که نه تنها دانشجویانی از پایتخت یعنی شهر تهران به واسطه حضور خود دارد بلکه سال هاست از سراسر ایران به دلایلی بسیاری دانشجو میپذیرد.

این آمار تنها برای 4 سال اخیر دارالفنون است... (در حال بروزرسانی)

نمایش شهرهای استانها با کلیک بر روی آنها.

86 نفر از استان isfahan در دارالفنون ثبت نام کرده اند.
نامنام خانوادگیرشتهسالشهر
صابرنصیریانتعویض روغنی1402زرین شهر
مهدیمهدیه نجف ابادیموتور سیکلت1402نجف اباد
سجاد موسویموتور سیکلت1402کاشان
حسین محمدیکولر خودرو1402کاشان
محمد رضاکشانیموتور سیکلت1402اصفهان
علیایرانپوربرق خودرو1402کاشان
مجید اسدیبرق صنعتی1401اصفهان
محمد رضاشاه سناییموتور سیکلت1401اصفهان
عرفان نظاممکانیک1401اصفهان
علی اصغرزاهدیمکانیک1401اصفهان
محمدمظاهریموتور سیکلت1401اصفهان
علیرضاییمکانیک1402اصفهان
علیرضاحسینی چهلخانهمکانیک1402اصفهان
علیهوکریمکانیک1402کاشان
مجید احمدیمکانیک1402اصفهان
رضا زینلیبرق خودرو1402کاشان
مصطفیمیرزاییبرق خودرو1402اصفهان
مصطفیمیرزاییانژکتور1402اصفهان
شهرامامانیموتور سیکلت1402کاشان
علیاسدیانژکتور موتور1401فلاورجان
سید دانیالموسویموتور سیکلت1401کاشان
محمد رضاخسرویمکانیک1401اصفهان
علی رضابیضاویمکانیک1401کاشان
ابوالفضلزارعیبرق خودرو1402اصفهان
امیر حسینبیوکانیبرق خودرو1402کاشان
حسینصابریمکانیک1401اصفهان
محمد رضابختیاریموتور سیکلت1401اصفهان
علی رضاعباسیبرق خودرو1401کاشان
الیاسقلی زادهجلوبندی1402کاشان
علیپناهیدهتعویض روغنی1402کاشان
سجاد سمبعیموتور سیکلت1401نایین
سعید اسماعیلیمکانیک1401اصفهان
ایلیاقاسمیموتور سیکلت1401اصفهان
داوودزمانیتعویض روغنی1400اصفهان
عبدالرحمانزمانیتعویض روغنی1400اصفهان
عباساحمدیموتور سیکلت1401زرین شهر
علیرضاییانجلو بندی1402اصفهان
رضا افشاریموتور سیکلت1400اصفهان
مهرانچلوییموتور سیکلت1400اصفهان
امیداکبریبرق خودرو1400اصفهان
محمد رضانوریبرق خودرو1400اصفهان
کیارشصفریتعویض روغن1400اصفهان
حمید رضافتاحموتور سیکلت1400کاشان
جوادغریبیموتور سیکلت1401اصفهان
بهادرابراهیمیمکانیک1401شهررضا
سید هادیحسنیانژکتور1401کاشان
سید هادیحسنیمالتی پلکس1401کاشان
سید هادیحسنیECU1401کاشان
سید هادیحسنیبرق خودرو1399کاشان
سید کاظمحسنیمکانیک1399کاشان
علیرضادهقان جوزدانیتعویض روغنی1399اصفهان
جواداسماعیلیبرق صنعتی1400اصفهان
محمدکبیریارایشگری 1و21398نطنز
علیابوالقاسمیبرق خودرو1400شهر رضا
علیرضاجانیمکانیک1400اصفهان
علیرضارشیدیموتور سیکلت1400اصفهان
محمدعسگریموتور سیکلت1400اصفهان
رشیدرحیمیمکانیک1400اصفهان
سعیدشهبازیموتور سیکلت1400اصفهان
مجیدرهنمابرق ساختمان1399اصفهان
عباسعرببرق خودرو1399اصفهان
ابوالفضلعرببرق خودرو1399اصفهان
علیمرادیارایشگری 21400شهررضا
محمدخسرویارایشگری 11400اصفهان
سجادسواریموتور سیکلت1398اصفهان
علینعمتیموتور سیکلت1398اصفهان
محمدکشاورزموتور سیکلت1400اصفهان
امیدنوریتعویض روغن1400اصفهان
متیننصیریموتور سیکلت1400اصفهان
عباسعلیکریمیمکانیک1399شهررضا
ایمانعظیمیموتور سیکلت1399اصفهان
جوادکریمیتعویض روغن1399اصفهان
ارشرضوانیتعویض روغن1399اصفهان
ارشرضوانیبرق خودرو1399اصفهان
امیرغلامیموتور سیکلت1399اصفهان
مسعودیوسفیبرق خودرو1399شاهین شهر
مصطفیعبادیتعویض روغن1399اصفهان
سید مهدیروستازادهتعویض روغن1399اصفهان
هادیجهانی نژادمکانیک1399کاشان
ایماننجفیموتور سیکلت1399اصفهان
سلمانسیرویتعویض روغن1399اصفهان
احسان جهانگیریتعویض روغن1399اصفهان
ابوالفضلناجی ابادیموتور سیکلت1402کاشان
امیر حسینیاوریموتور سیکلت1402گلپایگان
محمد رضاجمشیدیبرق خودرو1402کاشان
محمدصادقیموتور سیکلت1402کاشان